Gebruiksvoorwaarden Internetdiensten en websites MarketUpdate

De internetdiensten, websites en overige publicaties van MarketUpdate (hierna ook wel aangeduid met “MarketUpdate” en “wij”) worden tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de internetdiensten, websites en overige publicaties te gebruiken, wordt u (de “gebruiker”) geacht deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden te accepteren.

Juistheid en volledigheid

De verwerking van de gegevens op de internetdiensten, websites en overige publicaties van Marketupdate en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Marketupdate noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de internetdiensten, websites en overige publicaties van Marketupdate is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Marketupdate c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de internetdiensten, websites en overige publicaties van Marketupdate aangeboden informatie. Voor de inhoud van materialen die door derden op of via de website worden geplaatst zijn wij niet verantwoordelijk. Degene die dat heeft aangeleverd is zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Marketupdate is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de internetdiensten, websites en overige publicaties van Marketupdate voor gebruiker.

Geen beleggingsadvies

De in de publicaties van Marketupdate opgenomen meningen zijn op geen enkele wijze op te vatten als een beleggingsadvies of aanbeveling conform de definitie volgend uit art 1 Wet op het Financieel Toezicht.
De in de publicaties van Marketupdate opgenomen meningen hebben betrekking op algemene situaties en kunnen niet opgevat worden als een beleggingsadvies of aanbeveling welke op de individuele gebruiker van toepassing is.
Daar waar modelportefeuilles worden weergegeven betreffen deze alleen algemene oordelen van de redacteur. De modelportefeuilles hebben niet tot doel geschikt te zijn voor de individuele gebruiker, noch de individuele gebruiker aan te zetten tot het doen van een transactie.

(Auteurs)rechten en gebruik van informatie

Alle rechten op de inhoud van de internetdiensten, websites en overige publicaties van Marketupdate berusten bij Marketupdate, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de internetdiensten, websites en overige publicaties van Marketupdate. Marketupdate behoudt zich het auteursrecht op de inhoud van de internetdiensten, websites en overige publicaties voor.

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten, inclusief databankrechten, van Marketupdate en haar toeleveranciers op de inhoud van de internetdiensten, websites en overige publicaties van Marketupdate, zowel in haar geheel als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of aanpassing door een ander dan Marketupdate c.q. haar toeleveranciers.

Gebruiker mag de inhoud van de internetdiensten, websites en overige publicaties van Marketupdate voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

Wij juichen incidentele openbaarmaking of gebruik van de informatie van de internetdiensten, websites en overige publicaties van Marketupdate toe, onder de voorwaarde dat de bron nadrukkelijk vermeld wordt zowel middels vermelding als – daar waar van toepassing- middels een link naar de website of publicaties van waaruit de gebruiker de informatie betrekt.

Het is verboden om, zonder voorafgaande toestemming van Marketupdate op niet-incidentele basis informatie van de internetdiensten, websites en overige publicaties van Marketupdate openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen, in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.

Gebruikerscode

Op elk gebruik van de internetdiensten, websites en overige publicaties van Marketupdate zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik daarvan dient u:

 • in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen te handelen;
 • alle toepasselijke gedragscodes na te leven; en
 • de eventueel door ons te verstrekken instructies na te leven.

U dient zich te onthouden van de volgende handelingen:

 • gebruik op een wijze die schadelijk is voor ons of voor onze gelieerde ondernemingen, onze klanten, voor andere gebruikers van onze internetdiensten en websites, of voor derden;
 • het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard (‘spam’) aan personen van wie u het e-mailadres via de internetdiensten, websites en overige publicaties van Marketupdate heeft verkregen;
 • het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van de internetdiensten, websites en overige publicaties van Marketupdate;
 • het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;
 • het aanleveren van materiaal of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen; en
 • het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.

Indien u materialen of bijdragen naar de internetdiensten, websites en overige publicaties van Marketupdate zendt, wordt dat geacht niet vertrouwelijk te zijn. Door toezending verleent u ons een onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief en volledig voor sublicentie vatbaar recht om die materialen en bijdragen voor deze en andere websites te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te vertalen, te verwijderen (al dan niet op verzoek van derden), uw naam in verband daarmee te publiceren, en uw gegevens bekend te maken aan derden indien wij daar naar ons redelijke oordeel toe verplicht zijn. U staat er voor in dat u met betrekking tot alle door u ingediende materialen en bijdragen de bevoegdheid heeft om ons deze toestemming te verlenen, en u vrijwaart ons van alle vorderingen van derden in dit verband..

Op het gebruik van onze internetdiensten, websites en overige publicaties is ons privacystatement van toepassing.

Wij respecteren de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, en vragen hetzelfde van de gebruikers van de internetdiensten, websites en overige publicaties van Marketupdate. Indien u meent dat er inbreuk wordt gemaakt op uw rechten, verzoeken wij u ons te voorzien van de volgende informatie:

 • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of enig ander recht waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
 • een beschrijving van de plaats waar het beweerdelijk inbreukmakende materiaal is aangetroffen;
 • een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat er geen toestemming is gegeven voor het betwiste gebruik;
 • een verklaring van u dat de door u verstrekte informatie juist is en dat u bevoegd bent om op te treden;
 • uw handtekening en een kopie van uw legitimatiebewijs.

U kunt de informatie zenden aan: [email protected]

Deze gebruikersvoorwaarden zijn opgesteld op 27 september 2013.