Wikileaks cables: Franse president Pompidou over goud en het IMF

Marketupdate zal de komende dagen verschillende Wikileaks cables over goud en de rol van goud in het monetaire systeem publiceren. In dit artikel leest u een aantal interessante uitspraken van Pompidou, de Franse president van 1969-1974. Hij is van mening dat goud een rol moet hebben als reserve om de handelsbalans tussen landen mee te vereffenen. Een SDR als reserve voor centrale banken vereist volledige onafhankelijkheid van het IMF, zo stelt hij.

POMPIDOU CONFERENCE: INTERNATIONAL MONETARY SYSTEM

1. SUMMARY: IN LENGTHY REPLY TO QUESTION ON INTERNATIONAL MONETARY REFORM, POMPIDOU LARGELY RESTATED WELL- KNOWN FRENCH POSITIONS, ADDING FROM TIME TO TIME A FEW PERSONAL QUIRKS. HE PRESENTED THOROUGHGOING OVERHAUL OF IMF AS ESSENTIAL ELEMENT OF REFORM, SAYING THAT IF FUND WERE TO BE GUARDIAN OF PRINCIPAL RESERVE INSTRUMENT IN NEW SYSTEM, IT HAD TO BE MADE TRULY INDEPENDENT OF PRESSURES FROM ANY ONE COUNTRY OR GROUP OF COUNTRIES, BOTH AS REGARDS ITS STATUS AND EVEN — THIS WAS A PERSONAL HOPE–
ITS GEOGRAPHIC LOCATION. END SUMMARY.
 
Als lang antwoord op een vraag over internationale monetaire hervorming, herhaalde Pompidou de bekende positie van Frankrijk. Hij noemde de grondige herziening van de IMF een essentieel element van de monetaire hervorming. Hij zei dat als het IMF de bewaker wordt van het primaire reserve instrument [doelend op de SDR], dat deze organisatie dan compleet onafhankelijk moest zijn van ieder land of groepen van landen. Zowel ten aanzien van haar status als – en dat was persoonlijke hoop – ten aanzien van haar geografische locatie.
 
2. INEVITABLE QUESTION ON INTERNATIONAL MONETARY REFORM WAS PUT BY PAUL FABRA (LE MONDE), WHO REFERRED TO FRENCH FINANCE MINISTER’S SPEECH AT IMF/IBRD MEETING IN NAIROBI AND ASKED HOW IT HAD COME ABOUT THAT FRANCE HAD “TURNED ITS BACK”ON BRETTON WOODS SYSTEM. IN THIS REGARD, FABRA SPECIFICALLY DESCRIBED BRETTON WOODS AS REQUIRING CONVERTIBILITY OF DOLLAR INTO GOLD.
Een onvermijdelijke vraag over internationale monetaire hervorming werd gesteld door Paul Fabra (LeMonde), die verwees naar de speech van de Franse minister van Financiën tijdens een IMF/IBRD meeting in Nairobi. Hij vroeg hoe het kon dat Frankrijk het Bretton Woods systeem de rug toe had gekeerd. In dit verband beschreef Fabra het Bretton Woods systeem dat vereist dat de dollar converteerbaar is in goud.
 
3. POMPIDOU REPLIED AS FOLLOWS
 
(A) TO PUT RECORD STRIGHT, BRETTON WOODS AGREEMENTS DID NOT SPECIFY GOLD CONVERTIBILITY OF DOLLAR. THIS WAS UNILATERAL U.S. DECISION. HOWEVER, CONSEQUENCE OF THIS UNILATERAL DECISION HAD BEEN DISTORTION OF BRETTON WOODS SYSTEM WHEN DOLLAR BECAME NO LONGER CONVERTIBLE INTO GOLD.
 
Om de zaken op te helderen: de Bretton Woods overeenkomst specificeerde niet de converteerbaarheid van goud in dollars. Dit was een eenzijdig besluit van de VS. Echter, de consequentie hiervan was een verstoring van het Bretton Woods systeem zodra de dollar niet meer inwisselbaar was voor goud.
 
(B) WHY WAS FRANCE PARTICIPATING IN PRESENT MONETARY REFORM NEGOTIATIONS? EXPERIENCE SHOWED THAT FRANCE COULD NOT LIVE IN ECONOMIC ISOLATION, AND THIS MEANT NOT IN MONETARY ISOLATION EITHER. FRENCH FOREIGN TRADE HAD NOW BECOME SO IMPORTANT IN TOTAL FRENCH ECONOMIC ACTIVITY THAT DISTURBANCES IN WORLD ECONOMIC AND MONETARY PICTURE INEVITABLY HAD IMPORTANT EFFECTS ON FRENCH ECONOMY. EXPERIENCE ALSO SHOWED THAT “GOLD PILES” COULD RISE AND FALL RAPIDLY.THUS, WHAT MATTERED WAS TO OBTAIN AGREEMENT
THAT WOULD PROMOTE SOUND WORLD ECONOMIC CONDITIONS.
 
Waarom deed Frankrijk mee aan de huidige onderhandelingen over monetaire hervorming? De ervaring wees uit dat Frankrijk niet in economische isolatie kan leven, en dat betekent dus ook niet in monetaire isolatie. Handel met het buitenland was voor Frankrijk zo vitaal geworden voor de economie dat verstoringen in het wereldwijde economische en monetaire beeld onvermijdelijk effect zou hebben op de Franse economie. De ervaring wees uit dat ‘stapels goud’ snel konden toenemen en afnemen. Daarom ging het erom een overeenstemming te bereiken  die zou zorgen voor stabiele wereldwijde economische omstandigheden.
 
(C) IN FRENCH VIEW WHAT WERE MAJOR ELEMENTS OF NEW SYSTEM? (AT THIS POINT POMPIDOU OBSERVED PARENTHETICALLY THAT INSOFAR AS HE COULD SEE, THERE HAD BEEN NO PROGRESS AT NAIROBI MEETING, BUT WORK WOULD GO FORWARD.)
 
(1) PARITIES SHOULD BE FIXED, BUT THEY SHOULD ALSO BE ADJUSTABLE. EXACTLY WHAT DID THIS MEAN? THERE WAS GREAT NEED
DEFINE CONCEPT IN SPECIFIC TERMS.
 
(2) SYSTEM SHOULD BE ONE THAT WOULD NOT RELY ON NATIONAL CURRENCIES HAVING SPECIAL STATUS TO SERVE AS RESERVE INSTRUMENT.
 
Het monetaire systeem zou er één moeten zijn die niet leunt op nationale valuta die een speciale status hebben als reserve asset.
 
PAGE 03  PARIS 25380  271857Z
 
WE WERE MOVING TO SYSTEM WHERE A CERTAIN NUMBER OF CURRENCIES WOULD HAVE RESERVE FUNCTIONS, INSOFAR AS NEEDS FOR WORKING BALANCES WERE CONCERNED. LIST OF SUCH CURRENCIES WOULD BE DRAWN UP, WHICH LIST WOULD BE SUBJECT TO PERIODIC REVISION.
 
We zouden overgaan naar een systeem waar een zeker aantal valuta als reserve zou kunnen functioneren, voor zover het gaat om het vereffenen van balansen. Een dergelijke lijst van valuta zou opgesteld moeten worden en periodiek opnieuw bekeken moeten worden.
 
(3) WHAT OTHER ELEMENTS WOULD CONSTITUTE RESERVES? FOR BOTH THEORETICAL AND PRACTICAL REASONS, THESE ELEMENTS COULD NOT BE ESCLUSIVELY GOLD. WITHOUT ENTERING INTO THEORETICAL QUESTION, IT HAD TO BE RECOGNIZED FROM PRACTICAL VIEWPOINT THAT SOME COUNTRIES WOULD NOT ACCEPT SYSTEM IN WHICH GOLD WAS ONLY RESERVE INSTRUMENT THEREFORE, IT SERVED NO PURPOSE FOR FRENCH TO CLING TO SUCH A VIEWPOINT.
THEY COULDN’T ISOLATE THEMSELVES FROM REST OF WORLD. FRANC, LIKE OTHER CURRENCIES, WAS VULNERABLE, AND HENCE FRENCH NEEDED SUPPORT OF OTHERS WHEN FRANC UNDER ATTACK, AS IN MAY 1968.
Welke andere elementen zouden als reserve kunnen dienen? Om theoretische en praktische redenen kon dat niet uitsluitend goud zijn. zonder op de theorie in te gaan moet men erkennen dat vanuit een praktisch oogpunt sommige landen een systeem, waarin goud de enige reserve is, niet zullen accepteren. Daarom diende het voor de Fransen geen doel om vast te houden aan dat standpunt. Frankrijk kon zich niet isoleren van de rest van de wereld. De Franc was, net als andere valuta, kwetsbaar en daarom zou Frankrijk steun nodig hebben van anderen op het moment dat de Franc onder vuur komt te liggen, zoals het geval was in mei 1968.
(4) THUS, SOMETHING ELSE SHOULD BE INCLUDED AMONG RESERVE INSTRUMENTS, AND THAT SOMETHING ELSE WAS SDRS. PERHAPS NOT WITH SAME NAME, NOR WITH SAME CHARACTERISTICS,BUT DERIVED FROM SDRS. STRICT RULES WOULD BE REQUIRED FOR ISSUANCE AND USE.
 
(5) ROLE OF IMF AS ISSUER OF PRINCIPAL RESERVE INSTRUMENT REQUIRED ITS THOROUGHGOING REFORM SO AS TO MAKE IT TRULY INDEPENDENT AND PROVIDE IT WITH PROTECTION AGAINST PRESSURES FROM ANY ONE COUNTRY
OR GROUP OF COUNTRIES, BOTH AS REGARDS ITS STATUS AND EVEN — THIS WAS A PERSONAL HOPE — ITS GEOGRAPHICAL LOCATION (LOCALISATION). PROBABLY THIS QUESTION OF STATUS OF IMF WAS MOST ESSENTIAL ELEMENT IN REFORM
 
De rol van het IMF als uitgever van een reserve asset [SDR] vereiste dat de organisatie zodanig hervormd werd dat ze volledig onafhankelijk zou kunnen opereren en beschermd is tegen politieke druk van één land of een groep van landen. Zowel ten aanzien van haar status als ten aanzien van haar geografische locatie.
 
(6) DISTRIBUTION OF SDRS SHOULD TO SOME DEGREE TAKE INTO ACCOUNT NEEDS OF DEVELOPING COUNTRIES. THIS WOULD CONSTITUTE AN ADDITIONAL FORM OF AID.
 
(7) WHETHER OR NOT GOLD SHOULD BE DEMONETIZED DEPENDED ON WHAT WAS MEANT BY THAT TERM. IF IT MEANT THAT HOUSEWIVES WOULD NO LONGER BUY GROCERIES WITH LOUIS D’OR, SO BE IT. BUT IF IDEA WAS THAT CENTRAL BANKS SHOULD NO LONGER PLACE VALUE ON, HOLD AND USE GOLD, THEN PEOPLE WERE SIMPLY KIDDING THEMSELVES. (TO UNDERLINE HIS POINT, POMPIDOU REFERRED TO U.S., WHICH HAD TAKEN STEPS TO STOP DECLINE IN ITS GOLD RESERVE, WHEN THAT RESERVE FELL TO MINIMUM ACCEPTABLE LEVEL.) FRENCH VIEW WAS THAT CENTRAL BANKS SHOULD BE ALLOWED TO BUY AND SELL GOLD (WITH EMPHASIS ON “BUY”) AT REASONABLE PRICE. IT WOULD BE DESIRABLE TO REQUIRE THAT TO CERTAIN EXTENT, TRADE (SIC) DEFICITS BE SETTLED IN GOLD. FRENCH WILL PRESENT THIS IDEA, BUT THEY DON’T EXPECT TO GET MUCH SUPPORT.
Of goud wel of niet gedemonetiseerd moest worden hing af van de interpretatie van de term demonetiseren. Als het betekende dat huisvrouwen hun boodschappen niet meer zouden afrekenen met goud, dan is dat maar zo. Maar als het idee was dat centrale banken niet langer waarde zouden hechten aan goud en het zouden gebruiken, dan zouden de mensen zichzelf werkelijk voor de gek houden (om zijn punt te onderstrepen verwees Pompidou naar de VS, dat stappen had gezet om de daling van haar goudvoorraad te stoppen nadat deze het minimaal aanvaardbare niveau had bereikt). De Franse visie was dat centrale banken in staat moesten zijn goud te kopen en te verkopen (met de nadruk op ‘kopen’) tegen een aanvaardbare prijs. Het zou wenselijk zijn om tot een zekere hoogte te vereisen dat handelstekorten vereffend zouden worden in fysiek goud. De Fransen zullen dit idee voorleggen, maar ze verwachten dat er niet veel steun voor zal zijn.
(8) DOLLAR CONVERTIBILITY WAS BOTH FALSE PROBLEM AND SERIOUS PROBLEM. IN ONE SENSE, IT WAS FALSE PROBLEM, BECAUSE IF YOU LOOKED ONLY AT OFFICIAL DOLLAR BALANCES, IT WAS EASY ENOUGH TO FIND SOLUTION. BUT WHAT WAS MORE IMPORTANT WERE PRIVATE DOLLAR BALANCES, WHICH AMOUNTED TO SEVERAL TIMES (SIC) THE TOTAL OFFICIAL
BALANCES. ALL THIS LIQUIDITY IN EURODOLLAR MARKET SLOPPED AROUND EVERY TIME THERE WERE MONETARY DISTURBANCES. THAT IS WHY THERE COULD BE A STABLE SYSTEM ONLY IF THERE WERE CONTROLS ON SHORT-TERMP
CAPITAL MOVEMENTS. (POMPIDOU SAID IN THIS REGARD HE HAD BEEN INTERESTED TO LEARN THAT U.S. CONGRESS WAS CONSIDERING REQUIRING U.S. COMPANIES TO REPORT TO U.S. AUTHORITIES IN MORE DETAIL ON THEIR CAPITAL MOVEMENTS; WHILE NO ASSURANCE THIS MEASURE WOULD BE ADOPTED, IT SHOWED ENCOURAGING MOVEMEMENT IN U.S. ATTITUDES ON CAPITAL MOVEMENTS.)
De inwisselbaarheid was zowel een vals probleem als een serieus probleem. In zekere zin was het een vals probleem, want als je uitsluiteind keek naar de officiele dollarbalans was het makkelijk genoeg om een oplossing te vinden. Maar wat veel belangrijker was waren de private dollarbalansen, die opgeteld meerdere keren de totale officiële totale balans vormden. Al die liquiditeit in de eurodollar markt klotste rond op alle momenten dat er monetaire verstoringen waren. Dat is de reden waarom er alleen een stabiel systeem zou kunnen komen als er controle was op kapitaalstromen die op de korte termijn plaatsvonden (Pompidou zei in dit verband dat hij het interessant vond om te ontdekken dat het Amerikaanse congres het overwoog om Amerikaanse bedrijven meer te laten rapporteren naar de Amerikaanse autoriteiten voor wat betreft hun kapitaalstromen. Hoewel er geen zekerheid was dat deze maatregel aangenomen zou worden liet het wel zien wat de Amerikaanse attitude was ten aanzien van kapitaalstromen.
(9) IT WAS IMPOSSIBLE TO RELY ON RESERVE INDICATORS AS AUTOMATIC TRIGGER FOR BALANCE-OF-PAYMENTS ADJUSTMENT.
REASON WAS THAT SUCH A TECHNIQUE WOULD PROVIDE PERMANENT ENCOURAGEMENT TO SPECULATION. MOVEMENTS OF INDICATORS WOULD BE KNOWN TO SPECULATORS, AS WELL AS TO MONETARY AUTHORITIES, AND WOULD BE PERFECT GUIDE TO SPECULATORS AS TO WHICH CURRENCIES TO SPECULATE ON, UP OR DOWN. OF COURSE, MONETARY AUTHORITIES SHOULD MAINTAIN SURVEILLANCE OF RESERVE MOVEMENTS, INCLUDING RESERVE INCREASES. AND EXCESSIVE RESERVE INCREASES SHOULD BE SUBJECT TO PRUDENT MEASURES, WITH EMPHASIS ON WORD “PRUDENT.”
 
4. CONCLUDING IN PHILOSOPHICAL VEIN, POMPIDOU STRESSED THAT KEYNOTE OF INTERNATIONAL MONETARY RELATIONS SHOULD BE COOPERATION AND NOT STRIFE. WE WERE NO LONGER LIVING IN TRIBAL WORLD, WHERE STRONG COULD RIDE ROUGHSHOD OVER WEAK WITH NO ADVERSE CONSEQUENCES TO THEMSELVES. COUNTRIES HAD TO BE RELIED UPON TO OBSERVE DISCIPLINE, AND IF SELF-DISCIPLINE WAS LACKING, THEN COMMUNITY WOULD HAVE TO STEP IN TO ENSURE DISCIPLINE. MONETARY SYSTEM WE WERE ALL SEEKING WAS ONE THAT WOULD FACILITATE INTERNATIONAL ECONOMIC EXCHANGES, ENSURE MONETARY STABILITY, DISCOURAGE INFLATION AND PROVIDE TO DEVELOPING WORLD THE OPPORTUNITIES THAT WERE ITS DUE.
Om op filosofische wijze te concluderen benadrukte Pompidou dat in inteationale monetaire relaties de samenwerking centraal moet staan en niet de strijd. We leven niet langer in een wereld van stammen, waarin de sterkste zonder negatieve consequenties voor henzelf kunnen regeren over de zwakken. Landen moeten gedisciplineerd worden en als die zelfdiscipline ontbrak zou de gemeenschap moeten ingrijpen om die discipline op te leggen. Het monetaire systeem waar we allemaal naar op zoek zijn is er één die internationale economische uitwisseling faciliteert, monetaire stabiliteit schept, inflatie ontmoedigt en die de ontwikkelende wereld de kansen geeft waar ze recht op hebben.
 

h/t: @mortymer001 (anotherfreegoldblog.blogspot.nl)

Eén gedachte over “Wikileaks cables: Franse president Pompidou over goud en het IMF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.