Wikileaks cables: Pierre Werner (Luxemburg) hint naar komst euro

Pierre Werner, die aan de basis stond van de totstandkoming van de Europese eenheidsmunt, liet in oktober 1973 al doorschemeren dat er grote veranderingen aan zaten te komen. Hij was fel tegenstander van de terugkeer naar een nieuw soort dollarstandaard en sprak over het gemeenschappelijke belang van een nieuw internationaal monetair systeem. Werner stelde een plan op dat veel later als basis diende voor de Europese muntunie.

1. ON OCTOBER 4, PRIME MINISTER WERNER, WHO ATTENDED

THE RECENT IMF MEETING IN NAIROBI IN HIS CAPACITY AS
FINANCE MINISTER, TOLD US THAT HE BELIEVED THAT PROGRESS
HAD BEEN MADE IN NAIROBI ON INTERNATIONAL MONETARY REFORM.
WERNER LISTED THE PRINCIPAL ACHIEVEMENTS OF THE MEETING
AS : 1) AGREEMENT ON GOLD, 2) SETTING A TIMETABLE FOR
THE REFORM, AND 3) THE DRAFTING OF A REALISTIC WORKING
PAPER OUTLINING THE NEW SYSTEM. WERNER SAID, HOWEVER,
THAT HE BELIEVED THE PLACE OF GOLD WOULD STILL BE THE
WEAK LINK IN THE NEW SYSTEM, AND HE FEARS THAT A RUN ON
GOLD MAY RESULT IF THE CENTRAL BANKS START BUYING AND
SELLING IT FREELY AT OPEN MARKET PRICES.
2. REGARDING THE DOLLAR, WERNER SAID THAT ITS PRESENT
VALUE WAS “ABOUT RIGHT”. HE FEARS, HOWEVER, THAT IF THE
VALUE OF THE DOLLAR APPRECIATES CONSIDERABLY IN THE
NEXT MONTHS, THERE MAY BE SOME SENTIMENT AMONG CENTRAL
AND PRIVATE BANKERS TO RETURN TO SOME SORT OF “DOLLAR
STANDARD”. WERNER COMMENTED THAT BOTH THE EC AND THE
US SHOULD, OF COURSE, RESIST ANY RESURRECTION,
ALBEIT TEMPORARY, OF THE “DOLLAR STANDARD” SINCE IT
IS IN OUR LONG TERM MUTUAL INTEREST TO CREATE A NEW
INTERNATIONAL MONETARY SYSTEM.  
FARKAS
1. Op 4 oktober zei de Luxemburgse premier Weer, die aanwezig was bij de recente IMF bijeenkomst in Nairobi in de rol van minister van Financien, dat hij ervan overtuigd was dat er vooruitgang was geboekt met betrekking tot de hervorming van het inteationale monetaire systeem. Weer somde de resultaten van de IMF-bijeenkomst als volgt op: 1) Een overeenkomst over goud, 2) het uitzetten van een agenda voor de hervorming en 3) het schetsen van een realistisch werkdocument waarin de details van het nieuwe systeem zijn uitgewerkt.
Weer voegde er echter aan toe dat de positie van goud nog steeds de zwakke plek zou zijn in het nieuwe systeem. Hij vreesde dat er een run zou komen op goud zodra centrale banken het gaan kopen en verkopen tegen een open en vrije marktprijs.
2. Ten aanzien van de dollar zei Weer dat de waarde ervan op dit moment “ongeveer goed” is. Hij vreesde echter dat, indien de waarde van de dollar verder zou apprecieren in de komende maanden, er onder centrale bankiers en private bankiers een sentiment kan ontstaan om terug te keren naar een soort van ‘dollarstandaard’. Volgens Weer moeten zowel de Europese Commissie en de Verenigde Staten zich verzetten tegen iedere wederopstanding van een dergelijke dollarstandaard, ook als die maar tijdelijk is. Volgens Weer is het namelijk in het lange termijn belang van zowel de VS als Europa om een nieuw monetair systeem op te zetten.
Toelichting: Pierre Weer (1913-2002) ontvouwde in 1970 het zogenaamde Weer-plan voor een Europese monetaire unie. Dit plan zou later model staan voor het Delors-plan, zo valt te lezen op Wikipedia. De basis van zijn plan werd later opgenomen in het Verdrag van Maastricht, waarmee de weg werd vrijgemaakt voor de introductie van een Europese eenheidsmunt, de euro.

h/t: @mortymer001 (anotherfreegoldblog.blogspot.nl)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.